Poučení o zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Olena Gridasova, IČO 09502084, se sídlem Malovická 2761/5,Praha 4-Záběhlice, webová stránka: www.psychoterapiegridasova.cz.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Olena Gridasova. Kontaktní údaje pověřence: gridasova@email.cz.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

Mgr. Olena Gridasova zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem v rámci konzultace a dále prostřednictvím vzájemné komunikace. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména osobní údaje běžné: jméno a příjmení, jestliže konzultace není poskytnuta anonymně, případně akademický titul, telefonní číslo, a osobní údaje citlivé: bližší informace o osobním životě.

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

 

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů klienta ze strany správce je uzavření smlouvy o poskytování terapeutických služeb a řádného poskytování terapeutických služeb.

 

V rámci těchto účelů zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Mgr. Oleně Gridasové klient poskytne ústně a konkludentně, a dále

 

 v souvislosti s plněním právních povinností Mgr. Oleny Gridasové, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

 

 pokud to bude nezbytné k ochraně práv, právních nároků a oprávněných zájmů Mgr. Oleny Gridasové dle příslušných právních předpisů České republiky a/nebo EU.

Zdroje osobních údajů

 

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od klientů, a to zejména v souvislosti s uzavřením ústní smlouvy o poskytování terapeutických služeb, a dále v rámci vzájemné komunikace (především e-mail, telefon, instagram, facebook), a z jiných podkladů a dokumentů, které klient Mgr. Oleně Gridasové poskytne.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a klient má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Mgr. Oleny Gridasové, jak jsou uvedená výše (gridasova@email.cz).

 

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Mgr. Oleně Gridasové, může tato zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

 

Případným odvoláním souhlasu klienta není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Zpřístupnění údajů jiným osobám - prolomení mlčenlivosti

Běžné i citlivé osobní údaje jsou chráněny institutem mlčenlivosti, ale mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.), tzv. prolomení mlčenlivosti. K tomuto může dojít v případě, že se jedná o nezletilé děti nebo o případy ohrožení osoby klienta či další osob. Za takových okolností je oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin (viz § 167 a 168 trestního zákona) nadřazena terapeutově mlčenlivosti.

 

O prolomení mlčenlivosti Mgr. Olena Gridasova klienta vyrozumí, jestliže jsou dostupné kontaktní údaje.

 

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním a doba uložení osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů klienta je Mgr. Oleně Gridasové udělen na dobu trvání spolupráce mezi nimi na základě ústní smlouvy o poskytování terapeutických služeb, a jejich následné uchování po dobu 2 let (stanoveno etickým kodexem České asociace pro psychoterapii).

Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu. 

Osobní údaje budou zpracovávány a uloženy po dobu výše uvedenou. Poté, co taková doba uplyne, Mgr. Olena Gridasova citlivé údaje skartuje v souladu s § 5 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v pozdějších zněních.

 

Proč jsou pro nás Vámi udělené osobní údaje nezbytné

 

Poskytnutí Vašich citlivých osobních údajů je nezbytnou podmínkou z hlediska spolupráce při poskytování terapeutických služeb. Co se týče identifikačních osobních údajů, je jejich poskytnutí otázkou vaší vůle, pro terapeutickou práci nejsou podmínkou. Z kontaktních údajů je potřeba poskytnout telefonní číslo nebo obdobný kontaktní údaj, aby bylo možné zajistit komunikaci v případě změn v termínu.

 

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Z. o ochraně osobních údajů:

 

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Mgr. Olena Gridasova povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv § 21 Z. o ochraně osobních údajů: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

 

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva: